demo

Služby

demo

Našim cieľom je uľahčiť Vám podnikanie
Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a v rámci poskytovania účtovných služieb Vám ponúkame aj pridanú hodnotu v podobe konzultácií a poradenstva v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky.
Účtovnú evidenciu vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve a so zreteľom na správnu aplikáciu daňových zákonov. Keďže sa zákony stále menia, pravidelne sa školíme a sledujeme zmeny v legislatíve. Aj preto nesieme plnú zodpovednosť za vedenie účtovnej agendy.

Pre nových podnikateľov

Pomôžeme Vám správne začať. Využite zvýhodnené ceny pre začínajúce firmy a konzultácie zdarma!
Začínate podnikať? Ste si istý, aká právna forma je na Vaše podnikanie najlepšia?
Viete, či je pre Vás lepšie poberať mzdu zamestnanca, konateľskú odmenu alebo podiely na zisku?
Je lepšie byť platcom DPH alebo nie?
Na tieto a podobné otázky Vám radi pomôžeme nájsť odpoveď. Využite konzultáciu zdarma.
Pre nových podnikateľov máme zvýhodnenú cenu za vedenie účtovníctva a mzdovej agendy počas prvého roka podnikania:
EUR 50.00 mesiac, pre neplatcu DPH s jedným zamestnancom.
EUR 70.00 mesiac pre platcu DPH s jedným zamestnancom.

Zakladanie spoločností

Ušetrite čas, založte spoločnosť s nami!
Ľahko a rýchlo Vám založíme novú živnosť, s.r.o., alebo a.s
Poradíme Vám, ktorá forma spoločnosti Vášmu podnikaniu najviac vyhovuje.
Spolu so založením Vás zaregistrujeme pre daň z príjmu a DPH.

Vedenie účtovníctva

Účtovníctvo – od jednorazovej kontroly účtovníctva až po komplexné vedenie účtovného oddelenia.
Medzi našich spokojných klientov patria aj zahraničné spoločnosti – komunikujeme v angličtine, francúzštine, taliančine a nemčine.
Spracovanie účtovníctva profesionálne realizujeme na pravidelnej báze v súlade s platnou legislatívou v systémoch podľa požiadaviek zákazníka: SAP, Navision (Microsoft Dynamics NAV), Helios, Pohoda, Money, Proluc...
Mesačná cena za vedenie účtovníctva zahŕňa:
 • Vypracovanie a podanie mesačných/štvrťročných DPH
 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania
 • Priebežné informovanie o výsledku hospodárenia, reporty podľa Vašich požiadaviek
 • Zastupovanie klienta pred daňovým úradom, aj pri daňových kontrolách
 • Uloženie účtovnej závierky do zbierky listín
 • Vypracovanie a zaslanie štatistických výkazov
 • Spracovanie výkazu Intrastat

Spracovanie miezd

Mzdové účtovníctvo spracovávame komplexne vrátane:
 • prihlášok, odhlášok
 • odovzdávania a zasielania výkazov a hlásení na Daňový úrad a poisťovne
 • spracovania ročného zúčtovania zdravotného poistenia a dane
 • vystavovania potvrdení pre potreby pracovníka
 • poradenstva v oblasti miezd
 • vystavenia žiadosti k formuláru E 101
 • komunikácie so všetkými poisťovňami a Daňovým úradom.
Zákazník od nás mesačne obdrží v rámci služby „Spracovanie mzdovej agendy„:
 • výplatné pásky
 • prevodný príkaz do banky, alebo prevodný príkaz môže mať aj formu pre priamy vstup do elektronického systému
 • mesačné rekapitulácie, na základe požiadavky môžu byť mzdy triedené podľa stredísk, kategórií a pod. a podľa toho môžu byť zostavené rekapitulácie
 • v prípade záujmu môžu byť výplatné pásky tlačené formou skrytých obálok.

Zmeny v registri a Likvidácia spoločností

Právne služby nemusia byť drahé! Ľahko a rýchlo zabezpečíme zmeny v obchodnom registri.

Intrastat

Vznikla vám povinnosť výkazu intrastat? Poraďte sa s nami aké sú vaše povinnosti.
Základné informácie o Intrastate:
Od roku 1993 Štatistický úrad musel nahradiť zber informácií od Colnej správy (JCD) cez vlastnú štatistiku – INTRASTAT. Od roku 2010 sa výkaz posiela výlučne elektronicky. Týka sa prijatých alebo odoslaných tovarov z/do územia SR, pričom za tovar sa považuje všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody. Tovarom spoločenstva je
 • a) tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území spoločenstva
 • b) tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia, prepustený do voľného obehu
 • c) tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode a) a b)..
Z hľadiska systému INTRASTAT-SK sa pri odoslaní uvádzajú informácie o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, odoslaných do iného členského štátu okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.
Predmetom hlásenia o prijatí tovaru sú informácie o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.
Zjednodušený výkaz pre Intrastat v roku 2011 majú povinnosť podávať všetky právnické, fyzické osoby a skupina registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia.

Vrátenie DPH zo zahraničia

Príprava žiadosti a ich následné zasielanie na daňový úrad formou zaručeného elektronického podpisu.
Potrebujeme vedieť počet dokladov a krajín, ktorých sa vrátenie týka.
Na vystavenie žiadosti bude potrebná plná moc pre jednanie s daňovým úradom vo veci elektronického podania žiadosti o vrátenie DPH a doklady spoločnosti, ktorých sa vrátenie týka (faktúry a bločky).
demo